Όροι χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης δεσμεύουν τόσο την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 999563097 και αριθμό ΓΕΜΗ: 011705636000, η οποία εδρεύει στην Κοζάνη, Ευαγγέλου Γιάνναρη 22 (στο εξής η «Εταιρία»), όσο και τους χρήστες, οι οποίοι με τη χρήση του ιστότοπου www.ktelkozanis.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς.

Σκοπός του ιστοτόπου αυτού είναι η παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Οι όροι αυτοί αφορούν αποκλειστικά την χρήση της ιστοσελίδας και δεν αφορούν την σύμβαση μεταφοράς, η οποία μπορεί να συνάπτεται και μέσω αυτής, ούτε επιφέρουν κάποια τροποποίηση στους όρους της σύμβασης μεταφοράς.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να καταργεί όρους κατά την κρίση της μέσα πάντοτε στα πλαίσια του νόμου, κάθε τροποποίηση όμως θα έχει ισχύ, εφόσον αναρτήθηκε στον χώρο αυτόν ή σε άλλο προσβάσιμο μέρος του ιστότοπου www.ktelkozanis.gr .

H Εταιρία με κάθε τρόπο προσπαθεί ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Κάθε πληροφορία ή παραπομπή που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα αποσκοπεί στην κατά το δυνατό ακριβέστερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα υλικού τρίτων, το οποίο φιλοξενείται ως τέτοιο στον ιστότοπο ή υπάρχει παραπομπή σ’ αυτό από τον ιστότοπο.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Κάθε χρήστης/επισκέππτης πρέπει να φροντίζει για τη δική του προστασία (antivirus ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον υπολογιστή του. Συνεπώς η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία της.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με την χρήση του ιστότοπου www.ktelkozanis.gr ο χρήστης αναγνωρίζει ότι όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο ή προβαίνει σε σύναψη συμβάσεων μέσω αυτού είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας και θα διατηρηθούν για όσο χρόνο υποχρεούται ο υπεύθυνος επεξεργασίας να τηρεί αρχείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως για όσο χρόνο επιβάλλουν οι υποχρεώσεις φορολογικής φύσης. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Εταιρία (ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.). Η δημιουργία λογαριασμού, όταν αυτό προβλέπεται ή απαιτείται, και η διενέργεια συναλλαγών τεκμαίρεται ως σιωπηρή συναίνεση, ακόμη και αν δεν δηλωθεί ρητά. Η Εταιρία δεν επεξεργάζεται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα και αν τύχει να επεξεργαστεί αυτά το κάνει μόνο στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών και όταν επιβάλλεται από τον νόμο. Η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει ως σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Εταιρία, τον έλεγχο, την βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για την Εταιρία. Η Εταιρία δεν προβαίνει σε καμία διαβίβαση δεδομένων των χρηστών του ιστότοπου και των καταναλωτών σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις υποχρεώσεις της Εταιρίας προς δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες. Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της σύμβασης μεταφοράς με το υποκείμενο των δεδομένων και για την τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρίας (ιδίως φορολογικών). Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τηρούμενο αρχείο και δικαιούται να απαιτεί την πληροφόρησή του και την διόρθωση ή διαγραφή όσων δεδομένων τον αφορούν.

Η Εταιρία έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρία.

Η Εταιρία δεν θα προβαίνει σε καμία επικοινωνία με τον χρήστη χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή του πέρα από την απαραίτητη επικοινωνία κατά την σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης. Η επικοινωνία αυτή ενδεικτικά θα αναφέρεται σε νέες υπηρεσίες που η Εταιρία διαθέτει στην αγορά και σε τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κ.λπ. με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου τους, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη και την προηγούμενη συναίνεσή του. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται να διακόψει την παραπάνω επικοινωνία οποτεδήποτε με απλή δήλωσή του.

Κάθε επικοινωνία της Εταιρίας με τους χρήστες και αντίστροφα είναι εμπιστευτική και θα κοινοποιείται σε τρίτους μόνο εφόσον είναι αυτό απαραίτητο για την ικανοποίηση δικαιολογημένου συμφέροντος, για την άσκηση δικαιώματος ή για την εκπλήρωση υποχρέωσης από τον νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα, που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρία, βρίσκονται στη διάθεση των υποκειμένων τους, τα οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή με απλό αίτημά τους να ζητήσουν τη διαγραφή του συνόλου των τηρούμενων δεδομένων. Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, που επεξεργάζεται η Εταιρία, έχουν δικαίωμα πρόσβασης, το οποίο συνίσταται στην ενημέρωσή τους για κάθε στοιχείο, που τυγχάνει επεξεργασίας από την Επιχείρηση, τους σκοπούς της επεξεργασίας και κάθε άλλο στοιχείο. Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με απλή αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 999563097 και αριθμό ΓΕΜΗ: 011705636000, η οποία εδρεύει στην Κοζάνη, Ευαγγέλου Γιάνναρη 22.

Ασφάλεια Δεδομένων και Συναλλαγών

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι διαρκής στόχος της Εταιρίας. Η Εταιρία χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες ασφάλεια κατά τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές μαζί της.

Κατά την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου, η Εταιρία αποθηκεύει τα αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης προσωπικά δεδομένα του αγοραστή, ήτοι το όνομα, την ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό ταυτότητας ή κάρτας για μειωμένο εισιτήριο (φοιτητικό πάσο, κάρτα πολυτέκνων κ.ά.). Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και ιδίως αν αυτά αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο και διαγράφονται εντός συντομότερου χρονικού διαστήματος.

Οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο (real time) μεταξύ του αγοραστή και ιδιοκτήτη της κάρτας οποιασδήποτε τράπεζας με τη συνεργαζόμενη τράπεζα, η οποία διεκπεραιώνει τη συναλλαγή για λογαριασμό της Εταιρίας σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση.

Η Εταιρία δεν διαχειρίζεται, ούτε διεκπεραιώνει συναλλαγές, οι οποίες γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της συνεργαζόμενης τράπεζας και δεν έχει καμία πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικών καρτών.

Σε περιπτώσεις που ο αγοραστής που πραγματοποιεί τη συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της πιστωτικής κάρτας, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και ούτε υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων.

«Cookies»

Από την ιστοσελίδα αυτήν μπορεί να λαμβάνονται μη προσωποποιημένα στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών/επισκεπτών με σχετικές τεχνολογίες, όπως «cookies», κατά την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορούν να ελέγχουν τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) που χρησιμοποιούν, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επιτρέπουν την εξ αρχής αποδοχή των cookies και να ζητούν την ενεργό επιλογή του για κάθε εγκατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση η δήλωση αποδοχής ή μη της εγκατάστασης των αρχείων αυτών, «cookies», αφορά τα αρχεία αυτά και μόνον και δεν επεκτείνεται ούτε καλύπτει οποιοδήποτε άλλο αρχείο με οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή ή μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα – Τελικές διατάξεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Εταιρία που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια της Κοζάνης.